• ຮັບສະໜັກພະນັກງານ
  • ງານນຳສະເໜີຂໍ້ມູນໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນກ່ຽວກັບການອອກຈຳໜ່າຍພັດທະບັດລັດທະບານ 07.12.2018

  Daily Stock Information
QuotesNumber of listed stockCurrent priceChangeTradingVolumeHighLow
 

Investment Guide

        Download lao investment Guide :  Lao Download, English Download and Chinese Download

Link

bol lsco LSX logo bcel edlgen lwpc ptl souvanny LDB1 lxs

Daily Report

        Daily Report             21/02/2019
        Daily Report             20/02/2019
        Daily Report             19/02/2019
        Daily Report             18/02/2019
        Daily Report             12/02/2019
        Daily Report             11/02/2019
        Daily Report             06/02/2019

ບົດລາຍງານປະຈຳອາທິດ

        Weekly Report       18/02/2019
        Weekly Report       11/02/2019
        Weekly Report       04/02/2019
        Weekly Report       28/01/2019
        Weekly Report       21/01/2019
        Weekly Report       14/01/2019
        Weekly Report       07/01/2019

ລະບົບຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຜ່ານອີນເຕີເນັດ

hts lanexang01