ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນ 
                             

 

                             

     ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງ ມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດຖືຮຸ້ນໂດຍ ທະນາຄານພັດທະລາວ  (LDB) ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອວັນທີ່ 01 ທັນວາ
2010 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນໃນເບື້ອງຕົ້ນ 100 ຕື້ກີບ (ປະມານ 12,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເພື່ອຕອບສະໜອງການໃຫ້ບໍລິການເຕັມຮູບແບບແກ່ບັນດານັກລົງທຶນ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ໃນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ. ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນເປັນບໍລິສັດຫຼັກຊັບແຫ່ງທຳອິດທີ່ເປີດດຳເນີນງານໃນປະເທດ
ລາວ. ປັດຈຸບັນບໍລິສັດພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການ 3 ປະເພດຫຼັກຄື: ການເປັນ ນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ, ການເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນການຈັດ
ຈໍາໜ່າຍຫຼັກຊັບ.

     ທະນາຄານພັດທະນາລາວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຈາກການລວມຕົວຂອງ 2 ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດຄື: ທະນາຄານລາວໃໝ່ ແລະ ທະນາຄານລ້ານຊ້າງໃນເມື່ອ
ວັນທີ 9 ເມສາ 2003. ປັດຈຸບັນຮຸ້ນ 100% ຂອງທະນາຄານພັດທະນາລາວແມ່ນຖືໂດຍກະຊວງການເງິນ.

 
       
      ວິໄສທັດ 
       
      ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
 
 
                       ພາລະກິດ 
                       
                       ► ນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນທາງການເງິນ ແລະ ຄຸນນະພາບການບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ລູກຄ້າ.
 ► ສ້າງກຳໄລສູງສຸດໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ແລະ ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.
 ► ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນຂອງລາວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອແນ່ໃສ່ປັບປຸຸງສາຍພົວພັນທາງທຸລະກິດກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ.
 
 
hasiltogel.xyz