ສຳນັກງານໃຫ່ຍ

                             
                            ບໍລິສັດຫຼັກຊັບລ້ານຊ້າງມະຫາຊົນ 
                            ຊັ້ນ 5, ອາຄານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ບ້ານໂພນທັນເໜືອ
                            ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,  ປປ ລາວ.
                           
ໂທລະສັບ   : 
 ( 856-21) 2654 61 ແລະ ( 856-21) 2654 68
ແຟັກ  :  ( 856-21) 265466     (ພະແນກນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ)
  :  ( 856-21) 265465     (ພະແນກຝ່າຍຫຼັງ)
ອີເມວ :   ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ (ຫ້ອງການ)
      ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ (ນາຍໜ້າຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບ)
      ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ (ບໍລິການລູກຄ້າ)
ເວັບໄຊ  :   www.lxs.com.la
                             

 

 

 
                         
                       

ພະແນກນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ

                         
                        ທ່ານ ອານຸກອນ ສຸທຳມະວົງ (ຫົວໜ້າພະແນກ)
                       
ໂທລະສັບ  :  (856-21) 2654 61-3
ອີເມວ  :   ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
      ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
                         
                       

►  ທ່ານ ອຸ່ນຄຳ ລາສີຈັນ

                        (ນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບພາສາລາວ, ອັງກິດ)
                       
ໂທລະສັບ  :  (856-21) 2654 61-3
ອີເມວ  :   ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
      ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
                         
                        ທ່ານ ນາງ ສິດທິພອນ ທອງສາ 
                        (ນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບພາສາລາວ, ອັງກິດ)
                       
ໂທລະສັບ  :  (856-21) 2654 61 / Ext : 4112
ອີເມວ  :   ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
      ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
                         

 

 

 

 
 
                               

ພະແນກທີ່ປືກສາທາງດ້ານການເງີນ

                                 
                               

ທ່ານ ພອນໄຊ ແສນຈົງຮັກ  (ພະນັກງານວິຊາການ) 

                               
ໂທລະສັບ  :   (856-21) 2654 68
ອີເມວ  :    ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ