10. ຂັ້ນຕອນໃນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບມີຫຍັງແນ່?
                         
                       

ຄໍາຕອບ:

                       

ໃນການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ທ່ານຈະຕ້ອງ
1. ເປີດບັນຊີຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ [ບັນຊີທະນາຄານ 1 ບັນຊີ ແລະ ບັນຊີຫຼັກຊັບ 1 ບັນຊີ] ທີ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ
2. ຝາກເງິນເຂົ້າໃນບັນຊີຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ຫຼື ຝາກຮຸ້ນທີ່ ສູນຝາກຫຼັກຊັບຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
3. ສົ່ງຄໍາສັ່ງຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ

 

 

hasiltogel.xyz